Щодо змін у діяльності іноземних Філій та Представництв

Друкувати
13 Жовтня 2023, 9:49

14.07.2023 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» № 3257-IX, який буде введений в дію 03.09.2024 року.

Метою даного Закону є створення сприятливого законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус відокремлених підрозділів юридичної особи, в тому числі філій та представництв іноземних неурядових або іноземних благодійних організацій, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, та сприятиме уніфікації, спрощенню та прискоренню процедур створення та припинення їх діяльності на території України.

В Закон про іноземні відокремлені підрозділи імплементовані положення Директиви (ЄС) 2017/1132 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються деяких аспектів корпоративного права (Кодифікація), зокрема, щодо правил розкриття інформації, які застосовуються до філій компаній з інших держав-членів, шляхом внесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) та відкриття її для загального доступу.

 

Основні новації Закону про іноземні відокремлені підрозділи:

 1. Основні зміни. Змінено статтю 95 Цивільного Кодексу України, яка визначала що є Філією та Представництвом та визначено, що законом можуть бути встановлені вимоги до утворення в Україні філії та представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави. Стаття 95 ЦКУ буде представлена наступним чином: «Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх утворила, і діють на підставі затвердженого нею положення або на іншій підставі, передбаченій законодавством іноземної держави, відповідно до якого утворено юридичну особу, відокремленими підрозділами якої є такі філії та представництва.

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності або на іншій підставі, передбаченій законодавством іноземної держави, відповідно до якого утворено юридичну особу, відокремленими підрозділами якої є такі філії та представництва».

 

2.Реєстрація. Щодо процедури реєстрації в ЄДР, скорочено строк розгляду документів для реєстрації або змін  з 20 робочих днів  до 5 робочих днів. Вилучено вимогу про подачу документів протягом 20 календарних днів з дня прийняття рішення  про зміни (адреси, Керівника, назви, інші зміни). Сформовано обов’язкову інформацію, яке повинно містити рішення по створення Філій/Представництва та визначено обов’язкове затвердження Положення або іншого установчого документу.  Також буде розширене коло суб’єктів, які здійснюють державну реєстрацію, наразі це тільки Міністерство Юстиції України та буде реалізовано можливість подачі документів для державної реєстрації он-лайн.

 1. Перебування іноземців. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встановлено однакові підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземців які задіяні у діяльності Філій/Представництв іноземних неурядових організацій та представництв іноземного суб’єктів господарювання.
 2. Працевлаштування іноземців. Уточнено в Законі України «Про зайнятість населення», положення що для працівників філій, представництв юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, працевлаштування здійснюється без передбаченого дозволу.
 3. Бухгалтерський облік. В Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» внесено зміни та поширено дію цього Закону на філії та представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (далі – підприємства), які будуть зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.

Частину 3 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» викладено в редакції наступного змісту:

«Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств, філій та представництв юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати».

 

 1. Особливості діяльності. В Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» викладено в такій редакції статтю 25:

“1. Філії та представництва іноземних благодійних організацій здійснюють свою діяльність в Україні відповідно до законів України”.  Із Закону України «Про громадські об’єднання» вилучено статтю 20, яка регулювала порядок створення та діяльності філій/представництв іноземних неурядових організації.

 

 1. Ліквідація. Цивільний Кодекс України доповнено новими статтями (ст.105-1, ст.110-1), якими врегульовують процедуру ліквідації Філій/Представництв. Так, за рішенням іноземної юридичної особи, про припинення Філії/Представництва призначається ліквідаційна комісія, та встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Під час проведення заходів щодо ліквідації філії, представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор):

 • закриває рахунки, відкриті у фінансових установах філією, представництвом, що ліквідується;
 • вживає заходів щодо інвентаризації майна, яким юридична особа, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, наділила філію, представництво, що ліквідується;
 • забезпечує проведення незалежної оцінки такого майна;
 • відповідно до законодавства про працю забезпечує звільнення працівників юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, працевлаштованих у філії, представництві, що ліквідується;
 • подає податковим органам та Пенсійному фонду України, фондам соціального страхування документів філії, представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, що ліквідується, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс.

Після затвердження ліквідаційного балансу, документи про завершення процедури ліквідації подаються в орган державної реєстрації, а  документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються у встановленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

 1. Період запровадження змін. Протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону про іноземні відокремлені підрозділи, повинні бути прийняття інші нормативні-акти на його реалізацію та здійснено перенесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про існуючі та зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав.
Прочитано разів: