Реєстрація благодійного фонду платником ПДВ

Друкувати
02 Червня 2021, 18:46

У відповідності до вимог діючого у 2021 році Податкового Кодексу України, а саме Розділу 5. «Податок на додану вартість», платником даного податку є будь-яка особа (резидент та нерезидент), яка підлягає реєстрації як платник даного податку. Суб’єкт підприємництва підлягає обов’язковій реєстрації платником податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.
Згідно з підпунктами “а” і “б” пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу).
Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:
а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

У ПКУ передбачені звільнення від сплати ПДВ для певних постачань:
1) пп.197.1.11. – постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
– постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
– ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України “Про гуманітарну допомогу”.
2) пп. 197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ (20 %), ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
Операції за пп.197.1.15 та пп.197.1.11 є звільненими від оподаткування і включаються в об’єм для цілей реєстрації платником ПДВ.

Організаціям для досягнення 1 млн. грн. потрібно ретельно аналізувати свою діяльність, яку умовно можна розділити за джерелами фінансування та виконання статутної діяльності:
1. При надходженні коштів як благодійної допомоги та добровільних пожертв, цільової та нецільової фінансової допомоги, грантових надходження за проектами МТД або просто грантових надходжень – об’єкт оподаткування ПДВ у благодійної організації не виникає, незалежно від суми, яка надійшла на рахунки організації, тому що дані надходження не являються постачанням товарів/робіт/послуг.
При здійсненні безкоштовної передачі товарів/наданні послуг (крім грошових перерахувань), Організаціям потрібно дотримуватись правила 1 млн. грн. Операції з безкоштовної передачі відносяться до операцій продажу та  виникає обов’язок реєстрації платником ПДВ при здійсненні таких операцій на суму більше 1 млн. грн зі 365 календарних днів.
2. Отримання пасивних доходів не є операцією з продажу товарів/послуг, тому теж не являється об’єктом оподаткування ПДВ. При отриманні пасивних доходів благодійною організацією в будь-яких розмірах обов’язок реєстрації платником ПДВ у неприбуткової організації не виникає.
3. Доходи від продажу активів. Результатом даної операції являється передача права на розпоряджання товарами від Організації до нового власника. Відповідно дана операція підпадає під операцію продажу товарів, а значить і є об’єктом оподаткування ПДВ. При реалізації активів на сумі більше 1 млн. грн. за останніх 12 календарних місяців у Організації виникає обов’язок реєстрації платником ПДВ.
4. Здійснення господарської діяльності, продаж власними силами виготовленої продукції, надходження від укладених зі своїми партнерами угод на виконання консультаційних послуг, отримання плати за освітні та просто відкриті заходи, інші види надходжень де за плату Організація надає товари або послуги – являються об’єктом оподаткування ПДВ.
Після досягнення протягом останніх 12 календарних місяців, суми надходжень від наданих робіт та послуг/товарів, безкоштовно переданих що сукупно перевищить 1000000 гривень у Організації виникає обов’язок зареєструватись платником ПДВ.

Отже, при розрахунку 1 млн. грн для обов’язку реєстрації платником ПДВ, Організації повинні враховувати всі операції в рамках статутної діяльності.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:16