08 Березня 2019, 17:11

Законодавство України, воно, як павутина, складне і іноді спочатку не зрозуміле. Але дотримуватись його потрібно кожному, в тому числі і неприбутковим організаціям.
У неприбуткових організацій доволі часто виникають запитання:

 • Яке відношення ПДВ має до неприбуткової організації?
 • Коли неприбуткова організація може стати платником ПДВ?
 • Що є об’єктом оподаткування для НПО?

Відповідь на ці питання можуть дати…


…тільки існуючі законодавчі документи.
Податок на додану вартість (скорочено ПДВ) – це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

Неприбуткова організація, це непідприємницьке товариство, (скорочено НПО) — юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.

Всі напрямки діяльності та джерела фінансування у НПО регулюються Статутом.

У НПО можуть бути наступні напрямки діяльності:

 1. Проектна діяльність за статутом
 2. Господарська діяльність
 3. Інша не заборонена законодавством.

Джерела фінансування формуються у відповідності до статутних напрямків діяльності та складають:

 1. Доходи від статутної (проектної) діяльності – це членські внески, благодійні внески, добровільні пожертви, цільова та нецільова фінансова допомога, грантові надходження, міжнародна технічна допомога та інші.
 2. Доходи від господарської діяльності – це надходження від консультаційних послуг, освітніх послуг, послуг з аналітичних досліджень, послуг з передачі власного майна в оренду, продажу неприбутковою організацією товарів (журналів, книжок, інформаційної продукції) та інші.
 3. Доходи від іншої діяльності – це надходження, наприклад, від продажу активів.
 4. Також у НПО можуть бути пасивні доходи.

Хто є платником ПДВ та що є об’єктом оподаткування, нам роз’яснює Розділ V Податкового Кодексу України, який регулює дані питання.

Будь яка юридична особа, в тому числі неприбуткова організація, може стати платником ПДВ у відповідності до пп.180.1 ПКУ, якщо вона:

 • Планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку
 • Підлягає за законом реєстрації як платник податку.

Як бачимо, неприбуткова організація теж має право добровільно зареєструватись платником ПДВ.

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ виникає у неприбуткової організації за загальним правилом (пп.181.1.), а саме:
« У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість)».

Підлягають оподаткуванню ПДВ операції з постачання товарів/робіт/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі. ( пп.185.1 а) ПКУ).

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Тепер, розглянемо обов’язок реєстрації неприбуткової організації у відповідності до джерел фінансування своїх доходів:

 1. При надходженні коштів, як членські внески, благодійна допомога та добровільні пожертви, цільова та нецільова фінансова допомога, грантові надходження за проектами МТД або просто грантові надходження – об’єкт оподаткування у неприбуткової організації не виникає, незалежно від суми, яка надійшла на рахунки організації. Не виникає, тому що дані надходження не являються постачанням товарів/робіт/послуг.
 2. Здійснення господарської діяльності, продаж власними силами виготовленої продукції, надходження від укладених зі своїми партнерами угод на виконання консультаційних послуг, отримання плати за освітні та просто відкриті заходи, інші види надходжень де за плату НПО надає товари або послуги – являються об’єктом оподаткування ПДВ. Після досягнення протягом останніх 12 календарних місяців, суми надходжень від наданих робіт та послуг/товарів, що сукупно перевищить 1000000 гривень у НПО виникає обов’язок зареєструватись платником ПДВ.
 3. Доходи від продажу активів. Результатом даної операції являється передача права на розпоряджання товарами від НПО до нового власника. Відповідно дана операція підпадає під операцію продажу товарів, а значить і є об’єктом оподаткування ПДВ. При реалізації активів на сумe більше 1 млн. грн. за останніх 12 календарних місцяців у НПО виникає обов’язок реєстрації платником ПДВ.
 4. Отримання пасивних доходів не є операцією з продажу товарів/послуг, тому не являється об’єктом оподаткування ПДВ. При отриманні пасивних доходів неприбутковою організацією в любих розмірах обов’язок реєстрації платником ПДВ у неприбуткової організації не виникає.

Є специфічні операції в діяльності НПО, а саме коли неприбуткова організація безкоштовно передає фізичним або юридичним особам товари/матеріали або надає безкоштовно послуги.

Наприклад, надаються безкоштовно освітні послуги в рамках статутної діяльності, надається безкоштовна допомога у вигляді продуктів харчування, передаються учасникам заходів різні товаро-матеріальні цінності, тощо.

В даному випадку неприбутковим організаціям потрібно бути дуже уважними виконуючи дані проекти, тому що відповідно до пп. 14.1.191 14 ПКУ постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару.

Відповідно до пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:
а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

Виключенням являється тільки безоплатна передача благодійними організаціями своїм бенефіціарам.

Відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Для неприбуткових організацій, що не є благодійними організаціми, розповсюджуються загальні норми ПКУ.
Отже, платником ПДВ може стати неприбуткова організація, якщо у неї виникають дві умови:

 • у разі ведення господарської діяльності, укладанні угод консультаційного характеру, наданні послуг освітнього характеру, безкоштовної передачі товарів/робіт/послуг, отриманні інших видів доходів, які є об’єктом оподаткування відповідно до ПКУ
 • отриманні доходів від вище вказаних операцій за останні 12 календарних місців у розмірі 1 млн. грн.

При отриманні доходів у вигляді цільової фінансової допомоги, благодійних внесків, добровільних пожертв, доходів від виконання грантових угод, пасивних доходів в любих розмірах, платником ПДВ неприбуткова організація не зобов’язана ставати.

Реєстрація платником ПДВ не впливає на перебування цієї неприбуткової організації в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
Положення п. 133.4 ст. 133 ПКУ не містять застережень щодо перебування неприбуткової організації у Реєстрі платників податків на додану вартість, якщо діяльність НПО вимагає зареєструватися платником податку на додану вартість.

(Консультацію створено в рамках Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення
бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», що впроваджується за фінансової
підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Лариса Шкурка,
Директор Аудиторської компанії «CompassGroup»
Консультант з організаційного розвитку
та фінансового менеджменту.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:14