ОБЛІК АВТОМОБІЛЕЙ, ПРИДБАНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

Друкувати
13 Червня 2023, 23:23

 Загальні законодавчі правила

Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи та в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». (Закон про громадські об’єднання ст.20 п.1).

Всі відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб діють на території України згідно Статті 95. «Філії та представництва» Цивільного Кодексу України, який визначає що:

  • Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
  • Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
  • Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
  • Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

 

 Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (Стаття 190 Цивільного кодексу України).

 

Операції по рахунках з іноземною валютою  та в українських гривнях регулюються «Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», затверджене Постановою Правління Національного банку України 02 січня 2019 року № 5.

Пп.120. Постанови №5, встановлює, що за поточними рахунками в національній валюті для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням офіційного представництва, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю……, а також для проведення доброчинних акцій в Україні здійснюються такі операції:

2) із страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров’я його працівників, уключаючи виплати відшкодування;

3) із зарахування коштів, отриманих від продажу на території України майна, що належить представництву, та від надання майна в оренду;

4) із зарахування коштів раніше помилково (надмірно) переказаних представництвом із цього рахунку, повернутих суб’єктами господарювання у зв’язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов’язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов’язаних з його утриманням, від юридичних осіб-резидентів, що були раніше переказані представництвом із цього рахунку на їхню користь як благодійні внески/із переказу з цього рахунку помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва/переказуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше переказану/отриману;

5) із переказу офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента та представництвом банку-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;

6) із переказу коштів для впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

7) із здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації або установи (уключаючи оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи, організації), а також виконання представницьких функцій;

9) інші згідно Постанови.

Отже, Представництво має повне право придбати майно на території України у вигляді автомобілей, сплачувати витрати по страхуванню даних автомобілей і нести всі витрати по утриманню даних автомобілей.

Бухгалтерський облік транспортних засобів.

Бухгалтерський облік в Україні здійснюється у відповідності до Закон України “Про бухгалтерську та фінансову звітність» від  16 липня 1999 року № 996-XIV (надалі за текстом – Закон про бухоблік).

Закон про бухоблік поширюється на всіх юридичних осіб, створених  відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Суб’єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.

Оскільки Представництво не є суб’єктом господарської діяльності та представництвом іноземного суб’єкта господарської діяльності,  то і обов’язок вести бухгалтерський облік  та подавати фінансову звітність за українським законодавством не виникає.

Але, Представництво є зареєстрованим платником податків у відповідності до норм Податкового кодексу в Україні.

Пунктами 44.1 та 44.2 статті 44 Податкового кодексу України (далі за текстом  – ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат  та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування  та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1825 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності (пп.44.3. ПКУ).

У зв’язку з вимогами Податкового кодексу щодо зберігання первинних документів та  ведення регістрів бухгалтерського обліку для об’єктів оподаткування – транспортні засоби та витрати пов’язані з їх використанням, можуть бути об’єктом оподаткування, рекомендовано вести регістри бухгалтерського обліку щодо даних об’єктів. З практики ведення діяльності акредитованих структурних підрозділів неурядових організацій – Представництв, то дані Представництва ведуть бухгалтерський облік всіх операцій по Представництву згідно норм встановлених для українських юридичних осіб. Для цього Представництва розробляють і затверджують у Головного офісу облікову політику для правил ведення бухгалтерського обліку всіх операцій,  в тому числі і  здійснення обліку активів (майна), які закуплені в Україні нерезидентом.

У разі визнання Головним офісом придбані активи у вигляді автомобілей основними засобами, то Представництво повинно користуватись правилами, які встановлені Методичними рекомендаціями з бухгалтерського  обліку основних засобів та  затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561. Дані методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від форм власності і організаційно-правових форм.

Згідно даних Методичних рекомендацій, одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт. Окремим об’єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

  1. Основні засоби.

***

1.5. Транспортні засоби.

***

1.9. Інші основні засоби.

  1. Інші необоротні матеріальні активи.

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер закріплюється за об’єктом основних засобів на весь час його знаходження на даному підприємстві/Представництві. Одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт.

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер, а також для відображення в майбутньому витрат пов’язаних з використанням даних основних засобів в діяльності Представництва в Україні.

Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів.

Отже, Представництво придбані автомобілі:

  • обліковує в бухгалтерських регістрах,
  • при введенні в експлуатацію складає акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів
  • даному основному засобу присвоює інвентарний номер.

Бухгалтерський облік даних основних засобів може бути відображено наступними проведеннями в бухгалтерських регістрах:

Придбання основних засобів (автомобілів) відображається наступними проведеннями:

 

Дт Кт Визначення операції
15 631 Відображення операції придбання
105 15 Введення в експлуатацію основних засобів
48 69 Визнання доходом майбутніх періодів вартості придбаних основних засобів

Збільшення вартості  основних засобів, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) відображається одночасними проведеннями:

 

Дт Кт Визначення операції
15 631 Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо.
105 15 Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат та відображається наступними проведеннями:

 

Дт Кт Визначення операції

 

92 631 Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо.

 

В бухгалтерському обліку  Представництво повинно буде проводити нарахування амортизації. Дане  нараховується щомісяця з відображенням нарахованого зносу по кредиту рахунка 131.

Самий простий метод нарахування амортизації, це прямолінійний метод, який  починається з місяця, наступного за місяцем, у якому основний засіб уведено в діяльність Представництва (складено акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів). Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття основного засобу.

Термін використання основних засобів (автомобілей) визначається по кожному об’єкту окремо комісією в акті введення в експлуатацію, в момент вводу його в експлуатацію  та або окремому  наказі на введення в експлуатацію основних засобів.

Амортизація автомобілів придбаних за кошти цільового фінансування від Головного офісу відображається одночасними проводками:

Дт Кт Визначення операції
92 131 Нарахування  амортизації
791 92 Формування фінансового результату
745 791 Визнання доходу в поточному періоді в сумі нарахованої амортизації
69 745 Визнання доходу в поточному періоді в сумі нарахованої амортизації
Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 28 Червня 2023, 20:20