Цільова допомога на розвиток бізнесу фізичній особі підприємцю: хто і коли сплачує податки

Друкувати
03 Жовтня 2018, 15:35

Відповідно до пп. 170.7.1. Податкового кодексу України (далі-ПКУ) не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі – благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.
Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на

цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Відповідно до пп. 170.7.3. ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
Сума нецільової благодійної допомоги, що надається юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2018 р. не перевищує 2 470 грн, не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується ПДФО і відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «169».
Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором — 1,5 %.
Сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і відображається у податковому розрахунку форми № 1ДФ за ознакою доходу «127».
При цьому у разі отримання нецільової благодійної допомоги від суб’єкта господарювання платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, у випадку якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір у 2018 році -2470,00грн.

Отже, якщо цільова допомога надається на розвиток бізнесу і під конкретні бізнес проекти, то вона має статус цільової і повинна витрачатись отримувачем за цільовим призначенням. В даному випадку Надавач не може скористатися пільгою щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, яка має право використовуватись тільки до нецільової благодійної допомоги (пп. 170.7.3. ПКУ).

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV ПКУ, відповідно до п. 162.1 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи, зокрема, з джерел їх походження в Україні.

Відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ) у вигляді:

ґ) суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу);
е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п 164.5 ПКУ та базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;
Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

На 01.01.2018 даний коефіцієнт складає 1,219512.

При цьому, згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною у ст. 167 ПКУ (18 %) та воєнний збір (1,5%).

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163, пп. 163.1 ПКУ якої передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ).

Сума безповоротної фінансової допомоги, отримана фізичною особою від Надавача, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку та оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. Надавач являється податковим агентом. В податковому розрахунку Надавача за формою № 1ДФ безповоротна фінансова допомога відображається за ознакою доходу «126».

Допомога, що надається Надавачем зареєстрованим фізичним особам підприємцям, платникам єдиного податку, на розвиток підприємницької діяльності, являється безповоротною фінансовою допомогою.
Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ, безповоротна фінансова допомога — це:

  • сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
  • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
  • сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
  • основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 розділу ІV та главою І розділу ХІV ПКУ.
Відповідно до п. 292.9 ПКУ доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV ПКУ.

Доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пп. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

Також, в пп. 292.3 ПКУ визначено, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником.
Якщо приватний підприємець знаходиться на загальній системі оподаткування, то відповідно до пп. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.
Під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ПКУ).

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 ПКУ).

У відповідності до норм ПКУ, суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподатковуваного доходу, як дохід у вигляді додаткового блага, що визначено пп. «г» пп. 164.2. ПКУ.

При цьому згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною у ст. 167 ПКУ (ставка у 2018 році – 18 %).

Оскільки надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що проводиться у порядку та за правилами, передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сума допомоги оподатковується за нормами, встановленими ПКУ для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо.

Таким чином, сума безповоротної фінансової допомоги, отримана платником податку від податкового агента (юридичної особи, фізичної особи – підприємця), включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку та оподатковується ПДФО за ставкою 18 %.

Сума безповоротної фінансової допомоги, надана платнику податку – фізичній особі, оподатковується військовим збором на загальних підставах за ставкою 1,5%.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:17